Eddie Van Halen’s favourite riffs! – Carcass’ Streer w/ Napalm Dying – Fleshgod Apocalypse tour

Eddie Van Halen’s favourite guitar riffs and influences! – Carcass’ Streer w/ Napalm Dying – Fleshgod Apocalypse plus extra tour!…

Continue Reading →